Protecţia muncii

Servicii de securitate şi sănătate în muncă

Organizarea activităţii de Securitate şi Sănătate în Muncă presupune verificarea/întocmirea/actualizarea documentelor necesare în asigurarea asistenţei managerilor pentru constatarea şi stabilirea măsurilor necesare ce trebuiesc luate conform prevederilor Legii 319/2006.

Serviciile prestate se vor regăsi în verificarea/întocmirea/actualizarea următoarelor documente:

 • Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Identificarea şi evaluarea factorilor de risc de accidentare şi de îmbolnăvire profesională;
 • Plan de prevenire şi protecţie;
 • Verificarea eficienţei măsurilor stabilite pentru eliminarea riscurilor sau ţinerea sub control (controlul riscului – monitorizare actiuni întreprinse);
 • Fişa postului pentru lucrători, prin care să se stabilească atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate:
  – lucrătorii cu atribuţii in domeniul SSM;
  – componenţa serviciului de SSM – lucrători desemnaţi;
  – reprezentanţi ai salariaţilor;
  – componenţa echipei de prim ajutor, de stingere incendii, de evacuare lucrători;
  – conducătorii locurilor de muncă, lucrătorii cu responsabilităţi.
 • Decizii pentru:
  – lucrătorii desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;
  – membrii CSSM (comitetul de securitate şi sănătate în muncă).
 • Stabilirea prin CCM, RI, ROF:
  – a modului de alegere/desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor;
  – a numărului reprezentanţilor lucrătorilor în CSSM;
  – a regulilor cu privire la instruirea persoanelor aflate în unitate cu permisiunea angajatorului (ROI, ROF).
 • Stabilirea prin instrucţiuni proprii:
  – a duratei instructajului introductiv general;
  – a duratei instructajului la locul de muncă;
  – a intervalului între 2 instruiri periodice;
  – a duratei instruirii periodice suplimentare.
 • Regulamente de functionare pentru CSSM;
 • Elaborarea instrucţiunilor proprii pentru locurile de muncă din cadrul societăţii;
 • Rapoarte, evidenţe:
  – zonele cu risc ridicat şi specific;
  – evidenţa accidentelor de muncă care au ITM de cel puţin 3 zile, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, a accidentelor de muncă;
  – evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
  – evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
  – evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
  – monitorizarea funcţionării sistemelor şi a dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
  – verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă precum şi a sistemelor de siguranţă;
  – informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
  – întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
  – evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente;
  – identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
  – urmărirea întreţinerii, a manipulării şi a depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite;
  – elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile;
  – urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
  – propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
  – întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
  – raport pentru autorităţile competente privind accidentele de muncă suferite de lucrători;
  – raport al angajatorului către CSSM privind situaţia SSM, acţiuni întreprinse şi eficienţa acestora, propuneri pentru anul următor;
  – raport de activitate trimestrial al serviciului extern;
 • Informare cu privire la:
  – evaluarea riscurilor pentru SSM şi măsuri ce se impun;
  – măsuri în domeniul SSM;
 • Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi a responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • Instruire:
  – angajatorul are obligaţia să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
  – elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii;
  – fişa individuală de instructaj;
  – fişa colectivă de instructaj;
  – pentru lucrătorii din unităţile din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract prestări servicii;
  – conţinut instruire introductiv general – aprobat de către angajator;
  – întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  – elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi a instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
  – instruire lucrători în vederea aplicării planului de evacuare;
  – instrucţiuni pentru oprire lucru/părăsire loc munca în caz de pericol grav şi iminent;
 • Pericol grav şi iminent:
  – întocmire plan evacuare lucrători;
  – afişare plan evacuare la loc vizibil;
  – desemnare lucrători pentru contactare servicii specializate şi instruire în acest sens.
 • Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent:
  – stabilirea legăturilor cu serviciile specializate în ce priveşte: primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvarea, pompierii.
 • Desemnare lucrători pentru:
  – acordare prim ajutor;
  – stingere incendii;
  – evacuare lucrători.
 • Elaborarea planului de securitate pentru şantier.
 • Delegarea permanentă a unui Inspector SSM (inginer constructor cu peste 8 ani de zile experienţă în coordonare de şantier).
Organizarea activităţii de Securitate şi Sănătate în Muncă presupune verificarea/întocmirea/actualizarea documentelor necesare în asigurarea asistenţei managerilor pentru constatarea şi stabilirea măsurilor necesare ce trebuiesc luate conform prevederilor Legii 319/2006.

Serviciile prestate se vor regăsi în verificarea/întocmirea/actualizarea următoarelor documente:

 • Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Identificarea şi evaluarea factorilor de risc de accidentare şi de îmbolnăvire profesională;
 • Plan de prevenire şi protecţie;
 • Verificarea eficienţei măsurilor stabilite pentru eliminarea riscurilor sau ţinerea sub control (controlul riscului – monitorizare actiuni întreprinse);
 • Fişa postului pentru lucrători, prin care să se stabilească atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate:
  – lucrătorii cu atribuţii in domeniul SSM;
  – componenţa serviciului de SSM – lucrători desemnaţi;
  – reprezentanţi ai salariaţilor;
  – componenţa echipei de prim ajutor, de stingere incendii, de evacuare lucrători;
  – conducătorii locurilor de muncă, lucrătorii cu responsabilităţi.
 • Decizii pentru:
  – lucrătorii desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;
  – membrii CSSM (comitetul de securitate şi sănătate în muncă).
 • Stabilirea prin CCM, RI, ROF:
  – a modului de alegere/desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor;
  – a numărului reprezentanţilor lucrătorilor în CSSM;
  – a regulilor cu privire la instruirea persoanelor aflate în unitate cu permisiunea angajatorului (ROI, ROF).
 • Stabilirea prin instrucţiuni proprii:
  – a duratei instructajului introductiv general;
  – a duratei instructajului la locul de muncă;
  – a intervalului între 2 instruiri periodice;
  – a duratei instruirii periodice suplimentare.
 • Regulamente de functionare pentru CSSM;
 • Elaborarea instrucţiunilor proprii pentru locurile de muncă din cadrul societăţii;
 • Rapoarte, evidenţe:
  – zonele cu risc ridicat şi specific;
  – evidenţa accidentelor de muncă care au ITM de cel puţin 3 zile, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, a accidentelor de muncă;
  – evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
  – evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
  – evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
  – monitorizarea funcţionării sistemelor şi a dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
  – verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă precum şi a sistemelor de siguranţă;
  – informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
  – întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
  – evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente;
  – identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
  – urmărirea întreţinerii, a manipulării şi a depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite;
  – elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile;
  – urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
  – propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
  – întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
  – raport pentru autorităţile competente privind accidentele de muncă suferite de lucrători;
  – raport al angajatorului către CSSM privind situaţia SSM, acţiuni întreprinse şi eficienţa acestora, propuneri pentru anul următor;
  – raport de activitate trimestrial al serviciului extern;
 • Informare cu privire la:
  – evaluarea riscurilor pentru SSM şi măsuri ce se impun;
  – măsuri în domeniul SSM;
 • Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi a responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • Instruire:
  – angajatorul are obligaţia să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
  – elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii;
  – fişa individuală de instructaj;
  – fişa colectivă de instructaj;
  – pentru lucrătorii din unităţile din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract prestări servicii;
  – conţinut instruire introductiv general – aprobat de către angajator;
  – întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  – elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi a instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
  – instruire lucrători în vederea aplicării planului de evacuare;
  – instrucţiuni pentru oprire lucru/părăsire loc munca în caz de pericol grav şi iminent;
 • Pericol grav şi iminent:
  – întocmire plan evacuare lucrători;
  – afişare plan evacuare la loc vizibil;
  – desemnare lucrători pentru contactare servicii specializate şi instruire în acest sens.
 • Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent:
  – stabilirea legăturilor cu serviciile specializate în ce priveşte: primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvarea, pompierii.
 • Desemnare lucrători pentru:
  – acordare prim ajutor;
  – stingere incendii;
  – evacuare lucrători.
 • Elaborarea planului de securitate pentru şantier.
 • Delegarea permanentă a unui Inspector SSM (inginer constructor cu peste 8 ani de zile experienţă în coordonare de şantier).
Sună-ne